Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΕΒΖ:Προσληψεις εποχικών στο ΠΛΑΤΥ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΒΖ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΥ
Πρόσληψη συνολικά εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ...


 ΔΕ Εφαρμοστές

ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Μαυροδενδρίου Κοζάνης

ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ.Νερού Φλώρινας

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες – Χειριστές Ξηράς και Υγράς εκφόρτωσης

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας

ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Γερανοί)

ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Φορτωτές)

ΥΕ Αμμοβολιστές

ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών

ΥΕ Μονωτές

ΔΕ Τεχνίτες Βαρέων Οχημάτων

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΤΕ Αυτοματιστές.

ΤΕ Μηχανολόγοι

ΔΕ Θερμαστές Λεβήτων

ΤΕ Χειριστές Λεβήτων-Στροβίλων

ΤΕ Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων

ΔΕ Υδραυλικοί

ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων

ΔΕ Ξυλουργός

ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ζάχαρης και Μηχανημάτων Συσκευασίας

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ασβεστοκαμίνου

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Κοπτικών Μηχανών

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Εκχύλισης

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Προθερμαντήρων

ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων

ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Ημαθίας

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν.Πέλλας

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών- Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πιερίας

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Κοζάνης

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Θεσ/νίκης

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Φλώρινας

ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Κιλκίς

ΥΕ Ψεκαστές για τομέα Αμυνταίου Φλώρινας

ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων

ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων –Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών

ΔΕ Αποθηκάριοι

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής μηχανημάτων παραλαβής τεύτλων

ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

ΔΕ Γραμματείς των Υπηρεσιών Ηλεκτρομηχανολογικής , Παραγωγής και Διεύθυνσης

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου

ΥΕ Συντηρητές Χειριστές Μηχανών Σπόρων

ΠΕ Γεωπόνων για Ν. Ημαθίας

ΠΕ Γεωπόνων για Ν. Θεσ/νίκης

ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό

ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια

ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων

ΠΕ Γεωπόνων

ΥΕ Αγρεργάτες/τριες

ΠΕ Χημικός

ΠΕ Χημικός Μηχανικός

ΠΕ Γεωπόνων για Ν. Λάρισας

ΠΕ Γεωπόνων περιοχής Φαρσάλων

ΥΕ Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας

ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών – Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας

ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών για Ν. Τρικάλων

ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών περιοχής Φαρσάλων

ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών περιοχής Καρδίτσας

ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων για Ν. Λάρισας

ΤΕ Λογιστών για Ν Λάρισας

ΥΕ Βοηθός χειριστής σιλό για Ν. Λάρισας

ΥΕ Συντηρητής Χειριστής Μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης για Ν. Λάρισας

ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068306.