Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αλεξάνδρεια: Την Κυριακή 5 Μαρτίου εκλέγεται το νέο προεδρείο του Δημοτικού συμβουλίου


Η ανακοίνωση του δήμου είναι απλή:
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) στις 05 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, ώστε να διεξαχθεί, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4279/2014(ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Ά)

1ον) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2ον) Η  εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
3ον) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
   Ο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ